Delprojekt Wind Power Integration

Delprojekt vindkraftsintegration har haft som mål att öka utrymmet för vindkraftsproduktion i det befintliga distributionsnätet med ett minimum av stora reinvesteringar.

Delprojektet kommer att bedrivas i fyra olika aktiviteter där olika tekniska lösningar ska utvecklas och testas. Till exempel vill delprojektet vidareutveckla tekniken kring energilagring, testa och visa att det är möjligt att utveckla tjänster för balansering av elnätet genom vindkraftsproduktion och vidareutveckla processer för informationsbyte mellan olika spänningsnivåer och för anslutning av distribuerad elproduktion.