Delprojekt Elkvalitet

Delprojekt elkvalitet har som mål att visa att nya tekniska lösningar kan bidra till att öka elkundernas elkvalitet i ett landsbygdsnät med en stor andel distribuerad elproduktion (utlokaliserad elproduktion som till exempel vindkraft). Målet är också att visa att detta kan göras till en låg samhällsekonomisk kostnad.

Delprojekt elkvalitet kommer att bedrivas i ett antal olika aktiviteter där olika tekniska lösningar ska utvecklas och testas, allt för att förbättra elkvaliteten i landsbygdsnätet. Till exempel vill delprojektet visa att det finns ekonomiskt genomförbara lösningar för personlig avbrottsinformation och automatisk återställning av nätet vilket bidrar till kortare avbrottstider och därigenom högre elkvalitet. Delprojektet kommer också utföra pilottester med avsikten att lösa distributionsproblem som kan finnas i samband med småskalig elproduktion och solceller.