Referensgrupp

Till projektet Smart Grid Gotland har en referensgrupp knutits. Referensgruppen består representanter från ett antal olika myndigheter och intresseorganisationer (se nedan). Syftet med referensgruppen är dels att informera näringsliv och samhället om vad som sker i projektet och dels att dra nytta av referensgruppens kunskap i ett rådgivande perspektiv.

Träffarna har utformats så att specifika frågeställningar har skickats ut till deltagarna innan träffarna för att sedan diskuteras under mötet. Vid första tillfället 30/11 2012 låg fokus på presentation av projektet och referensgruppsdeltagarnas förväntningar medan vid andra tillfället den 11/3 2013 fokuserades det på elkvalitet.

Deltagande organisationer: Energimyndigheten, Vinnova, Gotlands Vindel Producenter, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), SEK (Svensk Elstandard), Power Circle, Region Gotland, Företagarna Gotland, Svensk Energi, Svensk Vindenergi, LRF, Nationellt Samordningsråd för Smarta Elnät, Energimarknadsinspektionen och Villaägarföreningen.