Delprojekt Smart Kund Gotland

Delprojekt Smart Kund Gotland har som mål att ge slutkunden möjligheten att aktivt agera på energimarknaden och därigenom påverka sina elkostnader samtidigt som de totala systemkostnaderna för hela nätet sänks. Kunderna kommer framöver behöva bli mer aktiva och börja styra sin elanvändning efter tillgång på el.

Delprojektet har genomfört ett marknadstest med cirka 280 hushållskunder. Elkunderna i marknadstestet har fått ett elpris bestående av ett spotpris med en vindkomponent. Via en energibox, som installerats hos hushållen, har kunderna dagligen erhållit prissignaler som indikerat när elpriset varit lågt alternativt högt. Genom dessa prissignaler har det varit möjligt för kund att reglera sin förbrukning utifrån aktuellt elpris.

Marknadstestet startades 2012 och har pågått fram till våren 2016. I slutet av oktober 2016 kommer en slutrapport för delprojektet att presenteras.

För mer information kontakta projektledare, Christina Svalstedt, christina.svalstedt@vattenfall.com