Gotland - Ett smart val

Det finns flera skäl till att utveckla smarta elnät just på Gotland. Det finns mycket vindkraft på ön, det geografiska området är tillräckligt stort för att genomföra ett fullskaligt projekt och att det redan finns ett välutvecklat konventionellt distributionssystem. På ett begränsat område som Gotland är det dessutom enklare att undersöka hur en stor andel oregelbunden vindkraft kan hanteras i nätet, utan att stabiliteten i överföringen påverkas.

Projektet Smart Grid Gotland har som mål att integrera en stor andel vindkraft i elnätet med bibehållen eller förbättrad elkvalitet och att involvera elkunden på energimarknaden. För att nå dessa mål genomförs två stora aktiviteter på Gotland:

1. Det befintliga elnätet mellan fördelningsstationerna Källunge och Bäcks uppdateras till ett smartare elnät.

2. Projektet utför ett marknadstest på hela Gotland.

Men vad är då ett smart elnät? Smart grid eller smarta elnät, är ett komplext begrepp som används mer och mer i dagens samhälle och det är svårt att definiera den exakta innebörden.

På Energimyndighetens hemsida summerar myndigheten begreppet på följande sätt: Med ”smarta elnät” avser man oftast ett elektriskt energisystem som på ett kostnadseffektivt sätt medger:

Anslutning av stor- och småskaliga förnybara energikällor.
Effektivare styrning och reglering av komponenter och system för elgenerering och elnät.
Anpassning av elnäten för att integrera energilagring och elfordon.
Teknik för att anpassa förbrukning efter tillgång på el. Exempelvis system som automatiskt kan styra energiflödet efter prissignaler och genom information möjligliggöra aktiva val hos konsumenter.

Energimarknadsinspektionen utrycker sig på följande sätt: ”Intelligenta nät, eller smarta elnät, är samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverk på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, leder till minskad energiförbrukning, bidrar till effektreduktion vid effekttoppar samt skapar förutsättningar för aktivare elkunder.”