Bakgrund

Med utgångspunkt från EU-målen 20-20-20 har Sverige som målsättning att år 2020 ska minst hälften av all energiproduktion utgöras av förnybar energi. För att nå dessa mål behöver vi öka produktionen av förnybar energi.

En stor del av den förnybara energin kommer att utgöras av vindkraft som ofta produceras långt ut i distributionsnäten. En stor elproduktion i distributionsnätet medför nya utmaningar när det gäller anslutningsteknik, lokal elkvalitet och övergripande balans av systemet. Utöver detta så varierar också vindkraft och annan förnybar energi såsom solceller över tiden vilket också ställer nya krav på elnäten. Dagens europeiska elnät byggdes under 1900-talet och om vi ska lyckas få in en högre andel el från förnybar produktion på distributionsnätet så behöver elnäten anpassas.

Ett hållbart energisystem ställer alltså högre krav på elnätet och elektricitet tros också bli en allt större energibärare i framtida energisystem. Om elektricitet i framtiden kommer att ha en allt mer framträdande roll ställer detta högre krav på tillgängligheten. Om allt fler funktioner baseras på elenergi så behöver vi kunna lite på att systemet fungerar.

Fler och fler elkonsumenter önskar valfrihet och vill till exempel ha möjligheten att välja energikälla för sin el. Med smarta elnät får elkonsumenterna möjligheten att styra sin förbrukning och kan därigenom påverka kostnaden.