Projektmål

Projektmål
Projektet Smart Grid Gotland har tre övergripande mål; optimal integration av stora mängder vindkraft i ett befintligt distributionsnät, visa nya tekniska lösningar för att öka kundernas elkvalitet i ett landsbygdnät med mycket distribuerad elproduktion samt ge slutkunden möjligheter att aktivt delta på energimarknaden.

Utifrån de övergripande målen har fem mätbara mål tagits fram:

• Höja den maximalt accepterbara installerade effekten från 195MW med 5 MW.

• Reducera SAIDI (genomsnittliga avbrottstiden per elkund) med 20 % i nätet mellan nätstationerna Källunge och Bäcks.

• Aktivt deltagande av cirka 30 industrikunder.

• Attrahera cirka 2000 privathushållskunder att delta i marknadstest under marknadsmässiga förhållanden.

• Aktiva kunder skall kunna bidra till en förskjutning av belastningen på nätet med +/-10 %.